Bits & Bytes

216 NW Fourth, Evansville, IN 47708 bitsandbytesdeli.com/home/4413217